گزارش تصویری

انتخاب مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی  به عنوان مرکز تحقیقات برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان

انتخاب مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی  به عنوان مرکز تحقیقات برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان 

کارگاه دیزاین بیلدر

 

کارگاه روش های پژوهش کیفی

 

کارگاه آشنايي با اصول هندسه کاربردی در معماری