گزارش تصویری

در زیر تصاویر مربوط به مرکز و دوره های مرکز قابل مشاهده می باشد.

                                                                                                                                                  ورودی مرکز تحقیقات 

                                                       

انتخاب مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی  به عنوان مرکز تحقیقات برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان 

انتخاب مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی  به عنوان مرکز تحقیقات برتر در هشتمین جشنواره فرهیختگان

کارگاه دیزاین بیلدر

کارگاه روش های پژوهش کیفی

 

کارگاه آشنايي با اصول هندسه کاربردی در معماری

 

سالن همایش

   سایت