امکانات مرکز

Translations:

en-US

امکانات مرکز شامل :

  • آرشیو کتابخانه تخصصی
  • آرشیو نرم افزارهای تخصصی معماری و شهرسازی
  • آرشیو مجلات
  • آرشیو مقالات
  • آرشیو پژوهش های دانشجویی
  • آرشیو رساله­ های پژوهشی اساتید
  • سالن جلسات مجهز
  • فضای کارگاهی و اتلیه ای

دفتر ریاست مرکز

 

سالن جلسات مرکز

دفتر کارشناسان مرکز

 

کارگاه ها

       

   

        

فضاهای کارگاهی