● کرسی های ترویجی (نقد ) مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی کرسی های ترویجی(نقد)

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی کرسی های ترویجی(نقد) با موضوعات زیر برگزار می ­کند: