مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش(آذر 1399) وبینارهای تخصصی با موضوعات زیر را به صورت رایگان برگزار می کند:

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش(آذر 1399) وبینارهای تخصصی با موضوعات زیر را به صورت رایگان برگزار می ­کند: