ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كتاب، مقالات و طرح هاي پژوهشي

  • لیست و لینک مقالات سال 1401 و زمستان 1400 :

          Download    

  • لیست و لینک مقالات سال 1400 و ماقبل آن  :

Download

  • سایر مقالات

1- 2021 Evaluating the literature of therapeutic landscapes with an emphasis on the search for the dimensions of health: A systematic review

Download

2-مقاله تبیین تـآثیر معماری معماری دسترسی های عمودی مجتمع های مسکونی بر سبک زندگی پایدار ساکنان ، "امیررضا ارزاقی 1398"

Download

3-بررسی بازتاب فضایی چیدمان کاربری ها در شبکه معابر بر جذب سفرهای متکی به خودرو (محدوده مطالعه : منطقه هفت شهر قم) " مهسا مستقیم 1397"

Download

4-تحلیل رفتار انسان های گرفتار شده در مخاطرات آتش سوزی براساس مدل تصمیم گیری برای اقدام محافظتی (PADM) (مورد مطالعه : ساختمان های بلند اداری شهر تهران) " سید یاسر موسوی 1397"

Download

5-نقش واسط علوم رفتاری بر انتقال فرهنگ در فضاهای آموزشی با رویکرد تحلیلی توصیفی به باغ مدرسه ها در دوره صفویه " راضیه حمزوی 1396"

Download

6-نحوه ی ادرس دهی در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان معماری و شهرسازی در کلیه گرایش ها

Download