آغاز ثبت دوره های آموزشی

  • برگزاری دوره های آموزشی مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری وشهرسازی با حضور اسایتد مجرب با رائه مدرک معتبر برای تمامی دانش پژوهان

برای دریافت اطلاعات بسشتر به بخش آموزش های تخصصی مراجعه نمایید.