فعالیتهای مشاوره ای پژوهشی

  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اجرای پژوهش هاي علمی در حوزه تخصصي معماري و شهرسازي
  • ارائه خدمات مشاوره­ای در انتخاب و نحوه به­کار بردن ابزارهای سنجش در پژوهش­ها و تعبیر و تفسیر آن­ها