فعالیتهای پژوهشی

  • جذب، تصویب، سرمایه­گذاری و همکاری در اجرای طرح­های درون دانشگاهی ویژه پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه
  • تشکیل جلسات مشترک با سازمان­ها و ارگان­های دولتی و خصوصی جهت تبادل نظر برای شناسایی اولویت­های پژوهشی و عقد قراردادهای پژوهشی
  • همکاری در راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در قالب همکاری­های بین حرفه­ای
  • ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كتاب، مقالات و طرح هاي پژوهشي