ارتباط با ما

Contactfa

Translations:

en-US

ارتباط با مرکز


دفتر مرکزی: اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

دانشکده هنر معماري و شهرسازي،

بخش شمالي ساختمان كارگاهاي طراحی و دوخت پارچه،

مرکز تحقیقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازی

تلفن 03142292402